جشنواره فیلم شاهنامه نخستین رویداد در پیوند با سینما, فیلم و شاهنامه